UA-90492105-1
Registratie LRK: KDV: 101989362   BSO: 729118733

Geschilartikel Kinderopvang.  1. De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in  te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum  waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer, schriftelijk of in een door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie  Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil  aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien  de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van een geschil kennis te nemen.  
klachtenregeling

Klachtenregeling Kinderhoeve:

Indien u klachten heeft aangaande de opvang/ het verblijf verzoeken wij u zich eerst te wenden tot de groepsleiding. Als deze uw klacht niet naar tevredenheid oplost kunt u zich wenden tot de directie van "Kinderhoeve Escharen" Voor klachten waarvoor u niet terecht kunt/wilt bij de groepsleiding of directie kunt u de klacht sturen naar de klachtencommissie van de Kinderhoeve (Adres Kinderhoeve t.a.v. Klachtencommissie Kinderhoeve ) De klachtencommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de oudercommissie aangevuld met een PW-er van de groep, per klacht door de voorzitter van de interne klachtencommissie aan te wijzen. Voor alle klachten die schriftelijk bij de klachtencommissie van de Kinderhoeve zijn ingediend gelden de volgende ‘spelregels’.

 

Mocht u zich niet kunnen vinden in de oplossing/afhandeling van de klacht dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

De Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600 2509 LP Den Haag

tel: 070 310 53 10 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)


Kinderhoeve Escharen is sinds 2001 aangesloten bij de externe klachtencommissie. Per 1 januari 2018 zijn er nieuwe wetzwijzigingen actief waardoor de naam van onze externe klachtenkommissie voortaan opereert onder de naam:

‘Geschillenkommissie Kinderopvang’.

Verder zijn alle kinderopvangorganisaties verplicht om het ‘Geschilartikel Kinderopvang’ op de site te plaatsen.

(Zie hiernaast)


Voor meer informatie zie ook:

www.degeschillencommissie.nl