UA-90492105-1
Registratie LRK: KDV: 101989362   BSO: 729118733

Nieuwe ouders


Zijn jullie in verwachting of gewoon op zoek naar een plaatsje voor jullie kindje? Schrijf jullie kindje dan zo snel mogelijk in want bij de Kinderhoeve bepaalt de inschrijfdatum mede de mogelijke plaatsing.


Als je je wilt oriënteren op de kosten kijk dan in de tabel toetsingsinkomen voor de, thans geldende, rijksbijdragen of op de site van de belastingdienst..


Wil je eerst een keertje komen kijken maak dan een afspraak en bel met


0486-454263

Geschillencommissie Kinderopvang


Sinds 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouder buro’s wettelijk verplicht om zich te registreren bij de Geschillen-commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Verder is het opnemen van het geschilartikel verplicht.


Hieronder vind u de tekst van het geschilartikel:


Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen (hierna: geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en word desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

(Nieuwe) ouders