UA-90492105-1
Registratie LRK: KDV: 101989362   BSO: 729118733 Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden internetdiensten en website

© Kinderhoeve Escharen
 
De internetdiensten en website van Kinderhoeve Escharen (hierna ook aangeduid met “KHE” of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.
 
Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van KHE berusten bij KHE, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van KHE.
 
KHE behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en website voor.
 
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van KHE op de inhoud van de internetdiensten en website van KHE, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit.
 
Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en website van KHE slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
 
Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en website van KHE op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.
 
De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en website van KHE en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. KHE noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van KHE is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van KHE c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en website van KHE aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. KHE is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en website van KHE voor gebruiker.
 
Op elk gebruik van de internetdiensten en website van KHE zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
- de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

- gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en website, of voor derden;
- het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en website van KHE heeft verkregen;
- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en website van KHE;
- het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en website van KHE zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.
 
Op het gebruik van onze internetdiensten en website is ons Privacybeleid van toepassing.